<track id="8sbtf"><div id="8sbtf"></div></track>

   <tbody id="8sbtf"><div id="8sbtf"></div></tbody>
    <samp id="8sbtf"><strong id="8sbtf"><u id="8sbtf"></u></strong></samp>

    Odvodňovacie systémy od KSB – pre spo?ahlivé ?erpanie odpadovej vody

    Rychle, ?isté, spo?ahlivé – KSB ponúka optimálne komplexné rie?enie pre ?erpanie v?etkych druhov odpadovej vody.

    Prá?ovne, umyvárne, sprchy, toalety, gará?e a vjazdy: KSB má optimálne rie?enie pre ka?dy druh odvodnenia, ?i u? sa jedná o stacionárne, alebo prenosné zariadenie, o komunálne odpadové vody, alebo o da??ové vody.

    Compacta (floodable sewage lifting unit)
    Compacta (zaplavite?ná odpadová pre?erpávacia jednotka)
    mini-Compacta (sewage lifting unit)
    mini-Compacta (odpadová pre?erpávacia jednotka)
    Ama-Drainer (submersible motor pump)
    Ama-Drainer (ponorné motorové ?erpadlo)
    Ama-Porter 500 SE (submersible motor pump)
    Ama-Porter 500 SE (ponorné motorové ?erpadlo)
    Amarex N (submersible motor pump)
    Amarex N (ponorné motorové ?erpadlo)
    Amarex N with LevelControl Basic 2 (submersible motor pump)
    Amarex N s LevelControl Basic 2 (ponorné motorové ?erpadlo)
    Amarex KRT (submersible motor pump)
    Amarex KRT (ponorné motorové ?erpadlo)
    Ready-to-connect CK 800 pump station with control unit
    ?erpadlová stanica CK 800 pripravená na pripojenie, s?ovládacou jednotkou
    Ama-Drainer 400 (submersible waste water pump)
    Ama-Drainer 400 (ponorné ?erpadlo na odpadové vody)
    LevelControl Basic 1 and LevelControl Basic 2
    LevelControl Basic 1 a LevelControl Basic 2
    Ama-Drainer-Box (waste water lifting unit)
    Ama-Drainer-Box (pre?erpávacia jednotka na odpadové vody)
    Ama-Drainer-Box (waste water lifting unit)
    Ama-Drainer-Box (pre?erpávacia jednotka na odpadové vody)
    Pumps with LevelControl Basic 2
    ?erpadlá s LevelControl Basic 2

    Rie?enia KSB je mo?né pou?i? v nasledovnych oblastiach:

    • Odvod vody
    • Odber vody z riek a nádr?í
    • Odkanalizovanie domovej odpadovej vody
    • Kanalizácie z toaliet pod hladinou sp?tného vzdutia?
    • Odvodnenie/odber vody
    • ?erpanie odpadovej vody
    • Udr?iavanie hladiny vody?
    • Kanalizácia v?eobecne

    Pre preh?ad o kanaliza?nych vyrobkoch KSB nav?tivte ná? Katalóg vyrobkov.

    PREJDITE NA KATALóG VYROBKOV

    Ama-Drainer (submersible motor pump)

    Ama-Drainer N

    Absolútne tesné a spo?ahlivé: Moderné ponorné ?erpadlo Ama-Drainer N od KSB dosahuje s optimalizovanym hydraulickym systémom a motorom ve?ké ?erpacie vykony a najvy??í stupeň ú?innosti.?

    Viac to Ama-Drainer N
    AmaDS3 waste water pump station with solids separation system

    ?erpacia stanica odpadovej vody AmaDS3 so systémom na odde?ovanie pevnej hmoty

    ?erpacia stanica odpadovej vody AmaDS3? s integrovanym systémom na odde?ovanie pevnej hmoty predstavuje spojenie spo?ahlivej prevádzky s vynikajúcou ú?innos?ou.

    Viac to ?erpacia stanica odpadovej vody AmaDS3 so systémom na odde?ovanie pevnej hmoty
    Amarex KRT with IE3 motor

    Amarex KRT s motorom IE3

    Vysoko vykonné kalové ?erpadlá Amarex KRT s?energeticky úspornymi motormi IE3.

    Viac to Vysoko ú?inné ?erpadlá odpadovej vody s energeticky ú?innymi motormi IE2 a IE3
    CK 800 Pump station-Tea_welcomeMediumLsTn

    Kompaktné ?erpacie stanice CK 800 pripravené na pripojenie

    Za?a?itelné a mnohostranné: Mohutná ?erpacia stanica CK 800 je ideálne vhodná pre odpadové vody pri sanácii pozemkov, pri odstraňovaní odpadovej vody a v?tlakovej kanalizácii.

    Viac to Kompaktné ?erpacie stanice CK 800 pripravené na pripojenie
    mini-Compacta (sewage lifting unit)

    mini-Compacta

    Kompaktná a pripravená k pripojeniu: Zariadenie na pre?erpávanie fekálií, mini-Compacta od KSB, nenáro?né na priestor, kon?truované pre odvádzanie odpadovej vody z?toaliet pod hladinou vzdutia.?

    Viac to mini-Compacta
    LevelControl Basic 2

    LevelControl Basic 2

    Spínací prístroj LevelControl Basic 2 ponúka absolútnu bezpe?nos? a optimálne monitorovanie. Dá sa ?ahko kombinova? s?r?znymi typmi ?erpadiel.

    Viac to LevelControl Basic 2 –spínací prístroj ?erpadla pre plnenie a vyprázdňovanie nádr?e
    美女套图