<track id="8sbtf"><div id="8sbtf"></div></track>

   <tbody id="8sbtf"><div id="8sbtf"></div></tbody>
    <samp id="8sbtf"><strong id="8sbtf"><u id="8sbtf"></u></strong></samp>

    KSB – Vá? partner pro aplikace CO2

    Aby bylo mo?no dodr?et ambiciózní cíle ochrany klimatu, pot?ebují pr?myslové podniky a dodavatelé energie mo?nost izolovat, transportovat, bezpe?ně ukládat a znovu zpracovávat vznikající oxid uhli?ity.

    CO2

    Perfektní vyrobky, speciální poradenství.

    KSB je díky dlouholetym zku?enostem ideálním partnerem pro bezpe?nou a ú?innou realizaci individuálních ?e?ení pro v?echny kroky procesu, pro v?echny odlu?ovací metody, jako? i pro ka?dy typ za?ízení. Jako jedna z?vedoucích spole?ností na světovém trhu s??erpadly, armaturami a servisem je KSB perfektním partnerem pro v?echny provozovatele, projektanty a dodavatele za?ízení. Mo?né oblasti pou?ití pro ?erpadla a rmatury od KSB:

    • Okruhy chladicí vody (ho?áky)
    • Okruhy chladicí vody (synteticky plyn)
    • Odsi?ování spalin
    • Aplikace pro napájecí a ?erstvou vodu
    • úprava zne?i?těné vody
    • ?erpání rozpou?tědel
    • Okruhy dálkového vytápění
    • Doprava zkapalněného plynu

    KSB plní speciální po?adavky na vyrobky pro CO2-aplikace. Od projektování, p?es vyrobu a? po montá?, uvedení do provozu, údr?bu a opravy nabízí KSB nejvy??í kvalitu a nejlep?í servis pro spolehlivy provoz..

    Metoda Pre-Combustion.

    P?i metodě Pre-Combustion se oxid uhli?ity p?ed vlastním spalováním oddělí. P?itom se uhlí p?emění ve zplynova?i p?i vysokych teplotách a za vysokého tlaku na synteticky plyn, ktery se hlavně skládá z vodíku (H2) a oxidu uhelnatého (CO).

    Elektrárna Heyden

    V?etně získávání energie.

    Shiftovou reakcí vzniká dal?í vodík a oxid uhli?ity, ktery lze vymyvat. Vodík se spaluje v?plynové turbíně a produkuje energii. Tento postup, nazyvany Integrated Gasification Combined Cycle se zkratkou IGCC (Integrovany zplyňovací kombinovany cyklus) se hodí zejména pro nová za?ízenín.

    Metoda Post-Combustion.

    Metoda Post-Combustion je odlu?ovací proces, ve kterém se oxid uhli?ity po spálení paliva separuje z?proudu spalin. Jsou mo?né r?zné varianty – existují fyzikální a chemické prací postupy.

    Vhodná pro dovybavení:

    Spaliny se nejprve zbaví popílku, síry a oxid? dusíku a potom se ochladí. Následně se zavedou do pra?ky (absorbéru), ve které rozpou?tědlo zachytí oxid uhli?ity. Rozpou?tědlo se p?e?erpá do desorbéru. Tam se oxid hli?ity p?ívodem tepla vylou?í z?rozpou?tědla a je p?ipraven pro dal?í zpracování. Rozpou?tědlo se m??e znovu vrátit do procesu.

    Plynovod

    Metoda Oxyfuel-Combustion.

    Pojem Oxyfuel pochází z ?Oxygen“ (kyslík) a ?fuel“ (palivo). Jak u? název napovídá, p?i této odlu?ovací metodě se uhlí nespaluje jako obvykle se vzduchem, ale s??istym kyslíkem. Vzduch se nejprve v?za?ízení pro rozklad vzduchu rozlo?í na kyslík a dusík. Spalování paliva s?kyslíkem vede k?vysoké koncentraci CO2 ve spalinách. Nakonec se ze spalin odstraní ne?istoty, jako popílek, SO2 a SO3, a spaliny se ochladí. Kondenzací vody p?i nízkych teplotách se tak m??e separovat oxid uhli?ity ve vysoce ?istém stavu, stla?it, transportovat a ukládat nebo dále zpracovat.

    Krok za krokem k?Va?emu ideálnímu ?e?ení: zku?ebnaCO2KSB.

    Se zku?ebnou vyvíjí KSB ?e?ení pro nejkr?zněj?í po?adavky na ?erpání CO2. Uzav?eny zku?ební okruh z?nerezové oceli m??e s?jednostupňovym ?erpadlem simulovatr?zné situace a získávat tak velmi cenné vysledky mě?ení. Test CO2

    Additional Information
    CO2 applications en_original

    Application brochure CO2 applications

    KSB - Your partner

    Application brochure CO2 applications5 MB
    美女套图